Logo Cora van Dijk - Lifestyle

Privacy

Stacks Image 63

Privacyverklaring

Cora van Dijk-lifestyle, hierna te noemen “Coravandijk-Lifestyle”, statutair gevestigd te Workum ingeschreven in het handelsregister onder nummer 592932292en bereikbaar via info@coravandijk-lifestyle.nl verklaart:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met Coravandijk-lifestyle.

Persoonsgegevens

In het kader van de door Coravandijk-lifestyle uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert Coravandijk-lifestyle persoonsgegevens van haar klanten. Coravandijk-lifestyle verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen coravandijk-lifestyle geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar klanten.

AVG

Coravandijk-lifestyle respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Coravandijk-lifestyle spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.
Coravandijk-lifestyle behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom gegevens verwerken?

Wanneer u een dienst of diensten afneemt verzamelt Coravandijk-lifestyle uw persoonsgegevens op grond van uw relatie met Coravandijk-lifestyle , zodat Coravandijk-lifestyle haar activiteiten - in het belang van haar klanten - optimaal kan uitvoeren en de klantadministratie kan voeren.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens worden zodra een dienst wordt geleverd digitaal ingevoerd, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van Coravandijk-lifestyle.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:
• (Bedrijfs)naam
• Adres
• Postcode
• Vestigings- /Woonplaats
• Email adres
• Telefoonnummer

Coravandijk-lifestyle zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal Coravandijk-lifestyle de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wat doet Coravandijk-lifestyle met uw gegevens?

Coravandijk-lifestyle voert een administratie. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
• Contact- en adresgegevens
• Facturering
• Financiële verwerking pin betalingen
• Samenstelling en distributie van de Coravandijk-lifestyle nieuwsbrief naar klanten
• Coravandijk-lifestyle specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon
Bewaartermijn:
Zeven jaar na einde lopend boekjaar

Coravandijk-lifestyle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Coravandijk-lifestyle gebruikt op coravandijk-lifestyle.nl geen cookies of vergelijkbare technieken anders dan die van social media.
Uw rechten op uw persoonsgegevens
U kunt bij Coravandijk-lifestyle middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek van u, als coravandijk-lifestyle klant, zal coravandijk-lifestyle door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.

Inzage door derden

Coravandijk-lifestyle zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten coravandijk-lifestyle zonder uw toestemming. Coravandijk-lifestyle zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Coravandijk-lifestyle treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.
Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op www.coravandijk-lifestyle.nl. Deze versie is het laatst gewijzigd op 01-04-2021.
Stacks Image 65

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer weten? Surf naar privacy.